Oferta

Razem przeanalizujemy zawarte już przez Państwa ubezpieczenia, usystematyzujemy je i wspólnie dobierzemy odpowiednie zakresy do posiadanego majątku, zdrowia i wieku.

W tym celu opracowaliśmy Program p.n. Ubezpieczam z Premią, zawierający ubezpieczenia, z którymi najczęściej spotykamy się w naszej pracy. To rozwiązanie pomoże zaoszczędzić realne pieniądze, a  jednocześnie uzyskać przemyślany i dopasowanych do każdego rodzaj i zakres ubezpieczenia. Dokonując wspólnie analizy potrzeb ubezpieczeniowych, omówimy obawy i ryzyka zdarzeń szkodowych oraz dobierzemy odpowiednich Ubezpieczycieli i produkty ubezpieczeniowe.

W ramach Programu, poza indywidualnym doborem ubezpieczeń, każdorazowo pomożemy:

 • zgłosić sprzedaż pojazdu w TU i przygotować wniosek o zwrot niewykorzystanej części składki
 • przygotować pismo wypowiadające obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu
 • skontaktować się z ubezpieczycielem podczas likwidacji szkody
 • dopilnować terminów ważności polis i wcześniejszego ich odnowienia
 • sprawdzić i uporządkować w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) sprawy związane z posiadanymi zniżkami za lata bezszkodowej jazdy

Poinformujemy też o nowych możliwościach ubezpieczeniowych będących w kręgu Państwa zainteresowań.

W Programie uwzględniamy ubezpieczenia i dodatkowe wsparcie: 

 • Ubezpieczenie samochodu, motocykla, skutera, roweru i hulajnogi
 • Ubezpieczenie domu i mieszkania, domu letniskowego, paneli słonecznych, nagrobków
 • Ubezpieczenie na życie
 • Ubezpieczenie medyczne
 • Ubezpieczenie dzieci w szkole i przedszkolu
 • Ubezpieczenie turystyczne
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenie pomocy prawnej
 • Pomoc w administrowaniu posiadanych ubezpieczeń

Ubezpieczam z Premią

Ubezpieczam z Premią
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów
Obowiązkowe ubezpieczenie dla pojazdów mechanicznych, podlegających rejestracji na terenie Polski. Brak ubezpieczenia lub przerwa w jego posiadaniu wiąże się z dużymi karami nakładanymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Naliczona opłata nie zwalnia nadal z obowiązku zakupu ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie Auto Casco
Jest uzupełnieniem obowiązkowej polisy Odpowiedzialności Cywilnej (OC). Dobrowolność ubezpieczenia auto casco pozwala Ubezpieczycielowi na tworzenie wielu wariantów ochrony ubezpieczeniowej. Wybór właściwego rozwiązania nierzadko wymaga pomocy osoby zawodowo zajmującej się ubezpieczeniami.

Ubezpieczenia uzupełniające
Często stosowanym uzupełnieniem ubezpieczeń OC i Auto Casco są Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), ubezpieczenia szyb, Auto Pomoc (Assistance), Pomoc Prawna, ochrona zniżek czy GAP.

Ubezpieczenie od zdarzeń losowych i kradzieży.
Ubezpieczenie obejmuje zniszczenia mienia spowodowane przez zdarzenia losowe np. ogień, piorun, eksplozja, dym i sadza, opady deszczu, powódź, śnieg, grad, huragan, zalanie, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, trzęsienie ziemi, przepięcie, czy akcję ratowniczą, kradzież z włamaniem i dewastacją.

 

Assistance Home
Ubezpieczenie zapewnia organizację natychmiastowej pomocy w razie wystąpienia szkody lub zagrożenia jej powstania. Gwarantuje pomoc specjalisty np. elektryka, hydraulika, ślusarza.

 

Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym
Stanowi rozszerzenie ubezpieczenia mieszkania, domu i obejmuje odpowiedzialność cywilną za zdarzenia powstałe w związku z posiadaną nieruchomością lub naszym postępowaniem. Ubezpieczenie jest przydatne w chwili gdy my, nasi współmieszkańcy lub posiadane przez nas zwierzęta,  jesteśmy sprawcami szkody.

UBEZPIECZENIA DOMU I MIESZKANIA

UBEZPIECZENIA DOMU I MIESZKANIA

UBEZPIECZENIA ZDROWIA I ŻYCIA

UBEZPIECZENIA ZDROWIA I ŻYCIA

Ubezpieczenia medyczne
Indywidualne ubezpieczenie medyczne uprawnia do konsultacji lekarskich lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych, pielęgniarskich zabiegów ambulatoryjnych, profilaktyki, assistance medycznego, całodobowej infolinii, wizyt domowych, chirurgii jednego dnia i rehabilitacji medycznej.

Ubezpieczenie indywidualne na życie
Ubezpieczenie na życie obejmuje m.in. świadczenia z tytułu:

 • uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
 • zwrotu kosztów pogrzebu ubezpieczonego
 • osierocenia dziecka
 • urodzenia dziecka
 • śmierci współmałżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • pobytu w szpitalu
 • poważnych zachorowań
 • operacji 
 • kosztów leczenia 
 • pomocy w podróży

Ubezpieczenia turystyczne jest pomocą w razie wypadku, choroby, utraty bagażu w trakcie wypoczynku czy podróży służbowej w kraju lub za granicą. To także pokrycie kosztów anulowania noclegu w hotelu, rezygnacji z biletu lotniczego, odwołania zagranicznej imprezy turystycznej, czy pokrycie szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia wyrządzone na osobie lub rzeczy.

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

UBEZPIECZENIA NNW I SZKOLNE

UBEZPIECZENIA NNW I SZKOLNE

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zapewnia rekompensatę finansową w przypadku uszkodzenia ciała, nagłej choroby lub śmierci powstałych w czasie pracy lub wypoczynku, również tego aktywnego.

W zakresie także:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu
 • zwrot kosztów operacji plastycznych poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • koszty rehabilitacji
 • dzienne świadczenie szpitalne
 • jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia
 • ukąszenia lub użądlenia.

Ubezpieczenie Szkolne Polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków, której rolą jest ochrona i pomoc finansowa w sytuacji powypadkowej. Jest to ubezpieczenie roczne, działające w czasie zajęć szkolnych, pozaszkolnych i w życiu prywatnym. Ubezpieczonymi mogą być dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzież szkół średnich i studenci.

Ubezpieczenie Kompleksowe
W ramach jednej polisy, zapewniona jest kompleksowa ochrona całego majątku i działań związanych z prowadzeniem firmy. Ubezpieczeniem tym możemy objąć m.in. szkody powstałe wskutek pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, wandalizmu, stłuczenia szyb, podczas transportu mienia oraz odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie Floty pojazdów
Ubezpieczenie proponowane jest przedsiębiorcom, którzy użytkują i deklarują do ubezpieczenia co najmniej 5 pojazdów. Oferty opracowywane są indywidualnie dla każdego ubezpieczonego, a zakres i warunki ubezpieczenia dostosowane do wymagań przedsiębiorcy oraz specyfiki danej floty. 

Ubezpieczenie Grupowe na Życie Pracowników
Ubezpieczenie skierowane jest do grup pracowniczych oraz wszelkich innych grup formalnych (związki zawodowe, spółdzielnie, itp.). Zakres ubezpieczenia może obejmować śmierć ubezpieczonego, zawał serca lub udar mózgu, śmierć członków rodziny, pobyt w szpitalu, operacje chirurgiczne, trwały uszczerbek na zdrowiu, ciężkie choroby, urodzenie się dziecka, osierocenie dziecka, itp. W ubezpieczeniu tym nie jest budowany fundusz emerytalny.

Ubezpieczenie Grupowe Pakietów Medycznych
Ubezpieczenie medyczne uprawnia pracownika, a także członków jego rodziny do korzystania z porad lekarzy specjalistów, wykonywania badań diagnostycznych, zabiegów ambulatoryjnych, rehabilitacji i chirurgii jednego dnia w prywatnych placówkach medycznych.

Ubezpieczenie OC Grup zawodowych
Ubezpieczenia obowiązkowe przewidziane są dla osób i podmiotów prowadzących działalność w dziedzinach wymagających wyjątkowej wiedzy, kwalifikacji, czy też uprawnień. Do takich grup zaliczyć możemy m.in. biura rachunkowe, doradców podatkowych, zarządców nieruchomości, architektów i inżynierów budownictwa, rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, fizjoterapeutów, lekarzy, podmioty lecznicze.

UBEZPIECZENIA DLA FIRM

UBEZPIECZENIA DLA FIRM

Gwarancje Ubezpieczeniowe

Gwarancje Ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe

Najkorzystniejszą formą zabezpieczenia, jaka obecnie funkcjonuje w obrocie gospodarczym, jest gwarancja. Pozwala ona na zamianę wpłaty gotówkowej na dokument ubezpieczeniowy, bez równoczesnej blokady środków pieniężnych firmy. Najczęściej stosowanymi gwarancjami są:

 • gwarancja wadialna (przetargowa) – wykorzystywana na etapie składania ofert handlowych
 • gwarancja należytego wykonania kontraktu – stosowana po wygraniu przetargu, zabezpiecza okres realizacji kontraktu, aż do uzyskania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego
 • gwarancje usunięcia wad i usterek – zabezpiecza okres po uzyskaniu odbioru końcowego

Zdecydowanie rzadziej stosowane są gwarancje kaucyjne, zwrotu zaliczki, zapłaty wierzytelności handlowej, spłaty należności celnych i podatkowych.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Najkorzystniejszą formą zabezpieczenia, jaka obecnie funkcjonuje w obrocie gospodarczym, jest gwarancja. Pozwala ona na zamianę wpłaty gotówkowej na dokument ubezpieczeniowy, bez równoczesnej blokady środków pieniężnych firmy. W sytuacji gdy wnioskodawca nie wywiąże się z warunków umowy kontraktu, ubezpieczyciel, w ramach udzielonej gwarancji, zapewnia beneficjentowi wypłatę określonej kwoty pieniężnej. Najczęściej stosowanymi gwarancjami są:

 • gwarancje wadialne (przetargowe) – wykorzystywane na etapie składania ofert handlowych;
 • gwarancje należytego wykonania kontraktu – stosowane po wygraniu przetargu, zabezpieczają okres realizacji kontraktu oraz okres po uzyskaniu odbioru końcowego;
 • gwarancje usunięcia wad i usterek.

Zdecydowanie rzadziej stosowane są gwarancje kaucyjne, zwrotu zaliczki, zapłaty wierzytelności handlowej, spłaty należności celnych i podatkowych. Przygotowywane kompleksowo oferty dobieramy do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Pomocą służymy również po zawarciu umowy ubezpieczenia i w trakcie likwidacji szkód.

Profesjonalizm w działaniu
Uczestnicząc w wielu szkoleniach podnosimy swoje kwalifikacje dbając o to, aby rekomendowane przez nas oferty były najlepsze z możliwych do uzyskania na rynku ubezpieczeniowym.

Relacje
Zabiegamy o wieloletnią współpracę. Dynamicznie rosnąca liczba zadowolonych Klientów upewnia nas w tym, że robimy to dobrze.

Poufność informacji
Podstawową cechą naszego zawodu jest poufność. Przekazywane nam informacje wykorzystujemy wyłącznie w czynnościach ubezpieczeniowych.  

Lepsza oferta
Wiedza, umiejętności, precyzyjne określenie potrzeb klienta oraz rozpoznawalność na rynku pozwalają nam na skuteczniejsze negocjowanie lepszych składek i zakresów ubezpieczenia.

Mocni Ubezpieczyciele
Współpracujemy z renomowanymi ubezpieczycielami. Ich wyboru dokonaliśmy na podstawie oceny oferowanych przez nich produktów. Dzięki temu jesteśmy w stanie przedstawić ubezpieczenia o wyjątkowej jakości.

Widoczni lokalnie
Profesjonalizm w działaniu, uczynność,  zaufanie i dobre relacje międzysąsiedzkie pozwalają nam na aktywne uczestnictwo w życiu dzielnicy.

UBEZPIECZENIA FINANSOWE

UBEZPIECZENIA FINANSOWE