Zdarzenia losowe

Ubezpieczenie obejmuje zniszczenia mienia spowodowane przez zdarzenia losowe (np. ogień, piorun, eksplozja, upadek statku powietrznego, dym i sadza, opad, powódź, śnieg i lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy), przepięcie czy akcję ratowniczą.