Wszystko w pakiecie

Pakiet ten, w ramach jednej polisy, zapewnia kompleksową ochronę całości majątku i działań związanych z prowadzeniem firmy. Ubezpieczeniem takim możemy objąć m.in. zdarzenia powstałe wskutek pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu, stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych oraz podczas transportu mienia.

Dodatkowo, istnieje możliwość włączenia do zakresu ochrony odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności gospodarczej, rozszerzonej o kolejne ubezpieczenia jak np. OC pracodawcy, OC podwykonawcy, OC za produkt i inne, w tym ryzyka branżowe istotne dla bezpiecznego prowadzenia firmy.

Ubezpieczyciele ograniczają jednak możliwość skorzystania z takiego rozwiązania nakładając progi maksymalnej wartości posiadanego majątki i osiąganego obrotu.