OC

Ubezpieczenie to jest obowiązkowym ubezpieczeniem dla pojazdów mechanicznych, podlegających rejestracji na terenie Polski.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

  • w przypadku szkód na osobie –  5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

 

Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej (tj.na terenie: Austrii, Belgii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Portugalii, Rumunii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Węgier, Malty, Litwy, Łotwy, Cypru, Czech, Estonii, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Polski) oraz w Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii  i Serbii.