Grupowe na życie dla pracowników

Oferta ubezpieczenia skierowana jest do grup pracowniczych oraz wszelkich innych grup formalnych (związki zawodowe, spółdzielnie itp.). Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego – naturalną lub wskutek nieszczęśliwego wypadku. Zakres rozszerzony pozwala zadbać o ochronę życia i zdrowia nie tylko ubezpieczonego, ale też jego najbliższych. Świadczenie może być wypłacane z tytułu zawału serca lub udaru mózgu, śmierci członków rodziny, pobytu w szpitalu, operacji chirurgicznej, trwałego uszczerbku na zdrowiu, ciężkiej choroby, urodzenia się dziecka, osierocenia dziecka, itp. W ubezpieczeniu tym nie jest budowany fundusz emerytalny.