AC

Ubezpieczenie to obejmuje uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utratę wskutek wszelkich zdarzeń (wariant ubezpieczenia all risk), powstałych zarówno z winy kierowcy pojazdu, jak i z przyczyn od niego niezależnych, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe na terenie Polski oraz na terytorium pozostałych państw Europy.

Zawarcie umowy ubezpieczenia AC pozwala na uzyskanie zniżki w ubezpieczeniu OC.